Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom. De zorg voor mens, milieu en gezonde bedrijfsvoering past in een beleid dat gericht is op de continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de dienstverlening aan de opdrachtgevers.

People, Planet, Profit

De definitie die Facilicom hanteert voor het MVO-beleid luidt: 'Het ontwikkelen en voeren van beleid binnen de dimensies People, Planet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening gehouden wordt met relevante stakeholders.”

People

Facilicom streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarin is ook plaats voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Er wordt in de organisatie geen onderscheid gemaakt op basis van ras, huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, handicap of andere kenmerken. We vinden het belangrijk om iedere medewerker dezelfde kansen te bieden!

Facilicom is een goede werkgever. Medewerkers van Facilicom krijgen alle nodige trainingen en opleidingen en krijgen de kans zich verder te ontwikkelen en door te groeien. Eigen inbreng en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Er is op (interne en externe) werkplekken aandacht voor welzijn, veiligheid en ergonomie.

Planet

De bedrijfsvoering van Facilicom is gericht op het reduceren van de ecologische impact. Zo heeft Gom, binnen haar project “Gom goes for zero”, in samenspraak met een aantal klanten, haar ecologische voetdruk bij die klanten laten berekenen en daarvoor CO2-reductiecertificaten gekocht voor projecten in ontwikkelingslanden. Onze medewerkers besparen papier door documenten te digitaliseren en efficiënter te printen. We proberen afvalstromen te reduceren en afval te hergebruiken of te recycleren. We maken medewerkers bewust van de invloed die zij in hun werk hebben op het milieu en geven suggesties hoe zij de eigen impact kunnen reduceren. Dat geldt overigens evenzeer voor het verbruiken van middelen en energie in het gebouw van de gastheer. Als ze in hun werk in aanraking komen met gevaarlijke stoffen worden ze getraind om daar op veilige en milieuverantwoorde wijze mee om te gaan.

Profit

Facilicom is een zelfstandige onderneming zonder externe aandeelhouders. Om de continuïteit te waarborgen en onze zelfstandigheid en onze marktpositie te behouden, of liever nog te verbeteren, is een gezond rendement nodig. Het gerealiseerde rendement wordt aangewend voor versterking van het eigen vermogen en voor het versterken van onze portfolio, maar maakt het tevens mogelijk te investeren in medewerkers en innovaties.

Facilicom streeft een gemiddelde groei na van 6% per jaar. Alhoewel groei geen doel op zich is, staat groei voor succes. Omdat Facilicom succesvol is biedt het bedrijf ambitieuze mensen een aansprekende omgeving waarin zij hun talenten kunnen aanwenden. Hierdoor is Facilicom een inspirerende en betrouwbare werkgever, toonaangevend in zijn markten, die als partner stabiliteit  en continuïteit biedt voor haar opdrachtgevers.